SLUŽBY

SLUŽBY

  • Sprostredkovanie kúpy, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľností.
  • Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností.
  • Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby.
  • Zabezpečenie znaleckých posudkov.
  • Zabezpečenie geodetických prác.
  • Príprava podkladov do katastra nehnuteľností na zápis práv k nehnuteľnostiam. Zahŕňa vypracovanie kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o zriadení vecného bremena, dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohody o vyporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov, vypracovanie návrhu na zápis poznámky a záznamu do katastra nehnuteľností, vypracovanie zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe.